eXTReMe Tracker
Administrar

per Can Picafort, Santa Margalida i Son Serra

Si voleu rebre les actualitzacions d'aquesta pàgina o realitzar consultes o suggeriments aquí teniu la nostra: informació de contacte

Presentació de l'Agrupació de Protecció Civil

independents | 24 Març, 2010 17:28

Avui a les 20:30 a l'antiga Casa de Cultura de Santa Margalida (C/ Constitució) es presenta l'Agrupació de Protecció Civil de Santa Margalida.

Des dels Independents volem donar el nostre suport i agraïment als voluntaris d'aquesta nova agrupació, que s'ofereixen a col·laborar desinteressadament en la seguretat del nostre municipi.

També hem de dir que ens sentim contents que l'equip de govern hagi duit endavant els tràmits necessaris per constituir-la arran d'una proposta dels Independents del passat mes de maig de 2008. 

També esperam que Ajuntament i Govern col·laborin per oferir formació i mitjans pels voluntaris i per totes aquelles persones que s'hi vulguin adherir.

8.- EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL IXCMS SOBRE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL I DE L’AGRUPACIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL.

Es presenta la moció del grup municipal dels independents IxCMS de data 13 de maig de 2008, la qual diu:

“Antoni Reus Darder, amb DNI XX.XXX.XXX-X, i Miquela Pomar Gayà amb DNI XX.XXX.XXX-X regidors del grup municipal dels Independents proposen pel seu debat i aprovació si escau per part del ple la següent moció:

“Els voluntaris de protecció civil són aquelles persones que lliurement i desinteressadament col·laboren de forma regular amb les distintes administracions en les tasques de salvament de persones i bens afectats per qualsevol sinistre o calamitat pública, així com en la seva prevenció.

Dins l'àmbit municipal, la majoria dels ajuntaments de les Illes Balears ja compten amb agrupacions de protecció civil, que mitjançant la participació voluntària i desinteressada dels seus components duen a terme tasques com:

  • Donar suport als serveis operatius d’emergències ordinaris.

  • Atendre els afectats en emergències en el marc de la col·laboració i la supervisió dels òrgans competents.

  • Col·laborar en la redacció d’estudis de riscs de la localitat.

  • Col·laborar en la confecció dels plans d’autoprotecció en els centres obligats a tenir-los i donar-los suport.

  • Confeccionar i realitzar les campanyes d’informació i divulgació a col·lectius afectats pels distints riscs.

El nostre municipi no compte amb aquest cos de voluntaris i per això, proposam al plenari la creació de l'Agrupació de Protecció Civil de Santa Margalida. Però amb caràcter previ a la constitució de l'Agrupació es necessari l'autorització de la Consellera d'Interior.

Per tot això el plenari de l'Ajuntament de Santa Margalida acorda:

  • Iniciar els tràmits adients per constituir la Junta local de protecció civil

  • Sol·licitar a la Conselleria d'Interior autorització per la constitució de l'Agrupació de Protecció Civil de Santa Margalida.”

Es fa constar que el grup dels independents (IxCMS) ha corregit la proposta que es va presentar inicialment ja que no hi constava “haver d’iniciar els tràmits adients per constituir la Junta Local de Protecció Civil”.

El Sr. Reus (IXCMS) afirma que l’agrupació de protecció civil és una figura amb la qual compten la majoria dels municipis de les Balears, que és una manera de fomentar el voluntariat i que la gent pugui col·laborar amb l’Ajuntament i amb els cossos de seguretat per millorar la seguretat del municipi, que fan tasques com donar suport als serveis operatius d’emergències, atendre afectats d’emergències, participar en la confecció d’estudis de riscs, col·laborar en la confecció de plans d’autoprotecció en centres obligats i altres tasques. El Sr. Reus afirma que és un tema interessant per al municipi i que es fomenti el voluntariat dins el municipi constituint aquesta agrupació de protecció civil.

El Sr. Monjo (UM) afirma que el seu grup fa costat a la proposta.

El Sr. Cifre (PSOE) es manifesta en el mateix sentit.

Sotmesa a votació la moció amb la proposta d’acord abans descrita, aquesta és aprovada per unanimitat de tots els presents.

 

Els Independents hem presentat la moció contra l'aplicació del cànon digital a l'Ajuntament de Santa Margalida

independents | 16 Març, 2010 22:00

D'ençà que al 2006 es va modificar la llei de propietat intel·lectual es va establir el pagament d'una compensació equitativa a tots els aparells i suports que permeten la reproducció i emmagatzemament d'obres d'autor, per exemple: impressores, fotocopiadores, CD-R, DVD-R, discs durs externs, ...., l'anomenat cànon digital o cànon de la SGAE, i es basa en la suposició que aquests aparells o suports s'empraran per fer còpies d'obres.

Aquesta aplicació indiscriminada, àmpliament qüestionada, és encara més absurda en el cas dels ajuntaments que també estan sotmesos al pagament d'aquest cànon pels aparells que empren pel seu funcionament.

El grup dels Verds-Esquerra a l'Ajuntament d'Artà va ser el primer que fa uns mesos va presentar una moció contra l'aplicació d'aquest cànon, tot i que encara no s'ha arribat a aprovar. El passat 28 de gener l'Ajuntament de Pollença es va convertir en el primer ajuntament de l'estat espanyol en aprovar una moció contra aquest cànon, proposada en aquest cas pel grup d'Alternativa per Pollença. Recentment també l'Ajuntament d'Inca ha aprovat aquesta moció a proposta del Bloc.

Per el proper plenari de l'Ajuntament de Santa Margalida de 29 de març els Independents hem presentat també aquesta proposta contra l'aplicació del cànon:

“El Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria, va introduir el pagament d’una compensació equitativa sobre la reproducció utilitzada per a ús privat, amb l’objectiu de compensar els drets de propietat intel·lectual que es deixaran de percebre per raó de l’expressada reproducció. És el que s’ha conegut com a cànon digital o cànon de la SGAE, i que suposa una càrrega addicional sobre el preu de tots els suports i aparells que puguin ser destinats a la reproducció i emmagatzemament de documents (fotocopiadores, impressores, equips de reproducció i d’enregistrament de documents audiovisuals, CD-R, DVD-R, etc).

El cànon digital és un cost afegit que s’ha de pagar independentment de si el material adquirit s’utilitza o no per a la reproducció privada de material subjecte a drets de propietat intel·lectual. És per això que la seva aplicació indiscriminada resulta jurídicament problemàtica i ha estat objecte de contestació per part de molts de sectors socials. En el cas de les administracions públiques, la presumpció d’utilitzar els suports i aparells per copiar obres amb drets de propietat intel·lectual resulta especialment costosa i inadequada.

Cal tenir en compte que hi ha hagut sentències que han ordenat la devolució del import del cànon, quan s’ha acreditat que el suport s'ha emprat per a una altra finalitat diferent de la reproducció d'obres d'autors, que constitueix la causa de tributació. Així mateix, existeixen autos prejudicials al Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees en els quals s'interroguen sobre la legalitat de l'aplicació indiscriminada d’aquest cànon.

Amb tot, l'article 25 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual ja estableix que el Govern espanyol pot fixar excepcions al pagament del cànon quan quedi suficientment acreditat que el destí o ús final dels equips, aparells o suports materials no sigui la reproducció prevista a l’article 31.2 (còpia privada d’obres d’autor).

Per tot això el plenari de l'Ajuntament de Santa Margalida acorda:

  1. Sol·licitar al Govern espanyol l’exempció del pagament de la compensació equitativa que estableix el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual per a l’adquisició d’aparells o suports que puguin ser usats en la còpia i emmagatzemament de documents.

  2. Instar al Govern espanyol a modificar el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, per tal que les administracions públiques quedin excloses del pagament de la compensació equitativa.

  3. Iniciar totes les accions necessàries per tal de reclamar a les empreses proveïdores la quantitat abonada en concepte d'impost (compensació equitativa) establert pel Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual per a tots aquells suports i unitats de còpia que ha adquirit aquesta corporació d'ençà que l'esmentat impost s’aplica al preu dels productes.”

Els Independents hem demanat informació sobre l'estat del talús de l'Institut

independents | 15 Març, 2010 18:29

Els Independents hem enviat un escrit avui a l'Ajuntament de Santa Margalida sol·licitant que els tècnics que hagin participat amb l'avaluació de l'estat del talús o marge de l'Institut informin al plenari sobre els estudis realitzats.

Els Independents consideram crítica la situació del talús de l'Institut pel greu problema de seguretat que suposa. A més el mur podria arribar a posar en perill elements patrimonials com el Molí d'en Cifre (Fitxa EE-2 del Catàleg de Patrimoni).

Per això els Independents volem que també s'informi sobre el risc potencial d'enderrocaments i despreniments de terra del turó.

Els Independents proposam un pla per millorar els carrers

independents | 04 Març, 2010 07:00

Els Independents som conscients que aquesta és una època de dificultats econòmiques i que, per això, l’Ajuntament de Santa Margalida ha de fer front a les despeses més urgents. N’hi ha que ho són per l’ús quotidià, com els carrers, camins i altres vies públiques. A hores d’ara, a tot el municipi, i especialment en les vies més transitades, es troben nombrosos clots, com també s’hi pot observar la pèrdua de part del paviment. Això és la causa de problemes de circulació, de desperfectes en els vehicles i d'un risc important d’accidents. És el cas per exemple de carrers com Enginyer Felicià Fuster del nucli de la Vila o el carrer Elcano a Can Picafort.

És per això que els Independents proposam a l’Ajuntament que faci un inventari de les vies que es troben en mal estat i que faci una planificació de les accions que s’han de dur a terme a fi de reparar l’estat de les vies públiques, prioritzant les més transitades o aquelles que es trobin en pitjors condicions. Encara que aquestes actuacions s'hagin de dur a terme a mig i llarg termini és imprescindible la realització d'una priorització per evitar suspicàcies i garantir que es segueixen criteris objectius.

D'altra banda pensam que és un desbarat i un absolut despropòsit que l’Ajuntament es dediqui a dur a terme accions d’embelliment d’una necessitat que, com a poc, és més que dubtosa, mentre els ciutadans tenen problemes de trànsit i fins i tot riscs d’accidents.


Carrer Elcano 

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS