eXTReMe Tracker
Administrar

per Can Picafort, Santa Margalida i Son Serra

Si voleu rebre les actualitzacions d'aquesta pàgina o realitzar consultes o suggeriments aquí teniu la nostra: informació de contacte

Del fòrum de l'Agenda Local 21 de demà i el tema de l'aigua

independents | 27 Juliol, 2010 19:43

L'Ajuntament de Santa Margalida ha convocat per demà dimecres un Fòrum Ciutadà de l'Agenda Local 21, al Casal de Cultura Joan Mascaró i Forners (Escola Vella).

 

Un dels temes que s'hi tractarà a l'apartat Bens naturals comuns és la gestió de l'aigua. I just d'aquest tema, de la gestió de l'aigua, vàrem presentar una proposta al plenari d'ahir, i que vàrem argumentar amb dades del prediagnòstic de l'Agenda Local 21 que ha realitzat l'Ajuntament. És aquesta:

Que el passat 20 de juliol de 2010, el Parlament de les Illes Balears va aprovar la declaració d'interès autonòmic pel projecte de camp de golf de Son Bosc al terme municipal de Muro.

Que el projecte de camp de golf contempla l'ús de les aigües de la depuradora Muro-Can Picafort, que actualment tenen depuració terciària i s'aboquen a pous d'infiltració a la zona de Son Real.

Que actualment la situació de l'aqüífer de la Marineta dins el terme de Santa Margalida està en una situació molt delicada, i amb risc de salinització com recull el Pla Hidrològic de les Illes Balears o documents municipals com el prediagnòstic de l'Agenda Local 21 de Santa Margalida, on a la pàgina 47/48 esmenta: “La transmissivitat és molt elevada sobre tot al tram central, entre els torrents de Son Real i Na Borges, al terme municipal de Santa Margalida. Qualsevol excés en les extraccions, qualsevol desequilibri en el balanç, sigui per causes naturals o artificials, pot provocar una forta entrada d’aigües marines. Aquesta entrada no trobarà cap impediment per ocupar tota la unitat, ja que la unitat és uniforme i no hi ha cap sector impermeable que pugui protegir els aqüífers. La presència de punts d’intrusió marina mostren la situació d’equilibri delicat de l’aqüífer. S’han de controlar molt rigorosament els cabals d’extracció, per no afavorir la salinització de la unitat. En conclusió, es tracta d’una unitat molt delicada”. El mateix document apunta com a uns dels punts febles de la Gestió de l'Aigua a la pàgina 68, que “L’aigua de xarxa de Can Picafort té una concentració de clorurs i conductivitat elevades i en augment”. De fet els anàlisi de l'aigua potable de la xarxa de Can Picafort, fins hi tot en cicles d'absència de sequera com l'actual, presenten valors per damunt dels recomanats de clorurs (250 mg/l), i s'ha arribat a valors molt més elevats (de fins a 870 mg/l).

Que respecte l'EDAR de Muro-Can Picafort, el prediagnòstic de l'Agenda Local 21, a la pàgina 62 apunta: “L’EDAR dóna un tractament terciari a l’aigua rebuda. Les aigües depurades són infiltrades a l’aqüífer mitjançant quatre pous. Aquests pous d’infiltració estan registrats a la DGRH i ajuda a la NO salinització dels aqüífers.”, i recull també a la pàgina 67 com a punts forts respecte la Gestió de l'Aigua: “La infiltració a Son Real atura la salinització”.

Que una de les recomanacions recollida tant al prediagnòstic de l'Agenda Local 21, com al nou Pla Hidrològic de les Illes Balears és la reubicació dels actuals pous d'infiltració, allunyant-los de la costa per tal que siguin més efectius contra la intrusió salina.

Que de tots aquests fets s'extreu que la desaparició de gran part d'aquest cabdal infiltrat, pel seu ús al golf de Son Bosc afectarà negativament a l'equilibri de l'aqüífer, empitjorant la situació a mig termini dels pous de proveïment de Can Picafort, actualment ja amb excés de clorurs. De fet en termes similars ja s'expressà l'Ajuntament a l'informe que va remetre el 7 de setembre de 2007 sobre l'emissari submarí de la nova depuradora de Can Picafort.

Que la salinització d'aquests pous emprats al servei d'aigua potable i que actualment l'Ajuntament intenta recuperar dins el procés de reversió de la concessió del servei a Can Picafort, suposarà un perjudici important per l'Ajuntament, i pel conjunt d'habitants de Can Picafort, donat que el proveïment d'aigua a Can Picafort dependrà directa o indirectament de l'ús de l'aigua provinent de la dessaladora d'Alcúdia, aigua que tendrà un cost de distribució molt més elevat que l'actual. Si el cost d'extracció està entorn dels 0,10 euros per tona, l'aigua de dessaladora pot tenir un cost de producció entorn d'1 euro.

Per tot això el plenari de l'Ajuntament de Santa Margalida acorda:

  • L'Ajuntament de Santa Margalida rebutja la declaració d'interès autonòmic del golf de Son Bosc per part del Parlament de les Illes Balears, per ser perjudicial pels interessos de l'Ajuntament i pel conjunt de la població.
  • Remetre aquest acord al Parlament de les Illes Balears.

La proposta però no s'aprovà ...

Resum del plenari d'avui

independents | 26 Juliol, 2010 17:04

Publicam un resum del que ha donat de sí el plenari d'avui de casi 5 hores

Començam destacant les propostes que havíem presentat els Independents

El plenari d'avui s'ha aprovat per unanimitat la proposta dels Independents per intentar dinamitzar els mercats introduint la possibilitat de que els venedors de productes típics de temporada, que havien desistit de venir perquè havien de pagar una quota per tot l'any, es puguin acollir a un sistema de pagament mensual o trimestral.

D'altra banda s'ha rebutjat la proposta dels Independents d'iniciar l'ordenança que regula l'Impost de Bens Immobles (IBI) per permetre el fraccionament del pagament amb bonificacions per domiciliació, i la bonificació dels habitatges amb sistemes d'aprofitament d'energia solar.

La proposta que vàrem presentar sobre mantenir el consens que hi ha hagut des de l'inici de la democràcia fins ara de tots els partits que han passat pel govern balear respecte a la denominació, i foment de la llengua catalana com a pròpia de les Illes Balears, i ara qüestionada per algunes veus dins el Partit Popular s'ha aprovat amb els vots favorables de Independents, UM i PSOE i l'abstenció de PP i CPU.

No s'ha aprovat la proposta de rebutjar la declaració d'interès autonòmic de Son Bosc que hem presentat d'urgència els Independents, a pesar de que hem documentat la proposta amb tot un seguit de dades del propi prediagnòstic de l'Agenda Local 21 de l'Ajuntament. En aquest cas hi hem votat a favor Independents i PSOE, PP i CPU han votat en contra i UM s'ha abstès.

Altres punts que s'han tractat

També s'ha debatut el plec de condicions que regiran el concurs per gestionar l'escoleta municipal 0-3 de Santa Margalida. Cal dir que els Independents varem ser l'únic grup que ens vàrem oposar a la forma de gestió mitjançant concessió administrativa, proposant la gestió directe del servei. Però un cop al darrer ple la majoria va aprovar la forma de gestió per concessió, hem col·laborat a les reunions per definir els plecs de condicions. Si bé no hem pogut donar finalment suport als plecs perquè l'equip de govern, amb informe contrari de secretaria ha decidit incloure una clàusula als plecs que suposa que l'adjudicatari haurà de contractar un determinat personal que actualment treballa a la guarderia de Ca Ses Monges. De cap manera volem dejectar aquests persones, però l'Ajuntament de cap manera pot imposar a l'adjudicatari de l'escoleta que hagi de contractar un determinat personal d'una altre empresa! com bé recull l'informe de secretaria.

D'altra banda també s'han aprovat els dos dies festius locals per l'any 2011, que seran, per Santa Margalida i Son Serra: 20 juliol (Santa Margalida) i 5 de setembre (dilluns de la Beata); per Can Picafort: 17 gener (Sant Antoni) i 5 setembre (dilluns de la Beata).

També s'han debatut altres temes com la situació de les platges o l'anàlisi d'expedients d'infracció urbanística a petició de UM.

Els Independents critiquen la declaració d'interès autonòmic del golf de Son Bosc i alerten dels perjudicis que suposarà sobre l'abastiment d'aigua a Can Picafort.

independents | 22 Juliol, 2010 12:00

El projecte suposa una continuació de les polítiques insostenibles de PP i UM, atemptant contra el mediambient per afavorir interessos privats. A més, l'ús que pretén fer de les aigües de la depuradora de Muro-Can Picafort, que actualment s'infiltren per aturar l'entrada d'aigua de la mar i evitar la salinització de l'aqüífer, suposarà que amb uns anys el preu de l'aigua potable es multipliqui per 10 a Can Picafort. Per això demanarem a l'Ajuntament de Santa Margalida que s'oposi al projecte.

Els Independents manifestam el nostre malestar i preocupació per la declaració d'interès autonòmic del golf de Son Bosc en el terme municipal de Muro per part del Parlament de les Illes Balears amb els vots de PP i d'UM. Aquestes dues forces polítiques, conservadores i de centre dreta, aposten clarament per un turisme poc sostenible i a la vegada elitista en lloc d'apostar per un turisme alternatiu respectuós amb el mediambient, com és el turisme ornitològic actualment en expansió.

No podem compartir que sigui declarat d'interès autonòmic un projecte amb el quals els únics beneficiaris són les empreses privades, sense importar les agressions que causen al paisatge i la fauna de la zona, tenguent en compte a més la proximitat del parc natural de s'Albufera, considerat espai d'interès ornitològic.

A més a més, aquest projecte suposarà, de realitzar-se, un gran perjudici per Can Picafort a mig termini, degut a l'ús que pretén fer de les aigües depurades de la EDAR de Muro-Can Picafort. Aquestes aigües terciàries actualment s'aboquen a pous d'infiltració a la costa i contribueixen a aturar la intrusió salina, és a dir, l'entrada de l'aigua de la mar a l'aqüífer. El delicat estat de l'aqüífer degut a la intrusió salina és un fet àmpliament acceptat i recollit a diversos estudis, al Pla Hidrològic de les Illes Balears, i al mateix prediagnòstic de la Agenda Local 21 de Santa Margalida, com ho és també la contribució de l'abocament de l'EDAR a aturar aquesta entrada. Si desapareix aquesta infiltració l'única alternativa per l'abastiment de Can Picafort serà l'aigua de la dessaladora d'Alcúdia. Si els preus actuals de la tona d'aigua a Can Picafort poden estar entorn dels 0,10 euros, la tona d'aigua dessalada es pot situar entorn de 1 euro, el que suposarà que el preu de l'aigua que paguen les famílies i negocis de Can Picafort pugui arribar a multiplicar-se per 10.

Per aquests motius, a la sessió plenària del proper dilluns els Independents presentarem una moció d'urgència perquè l'Ajuntament de Santa Margalida es posicioni en contra de la declaració d'interès autonòmic per part del Parlament.

Els Independents demanam també al Govern de les Illes Balears que intercedeixi davant el Ministeri de Medi Ambient i la Comissió Europea perquè agilitzin la tramitació de l'acord aprovat pel Consell de Govern de 9 de juliol d'iniciar el procés d'ampliació de la Zona d'Especial Protecció per a les aus (ZEPA) de s'Albufera degut al seu valor ornitològic.

 

Independents critiquen la lentitud de l'Ajuntament amb el talús de l'IES

independents | 16 Juliol, 2010 12:00

Els Independents volem recalcar que no s'entén com hagin hagut de passar 15 mesos d'ençà de la caiguda del mur de l'Institut per a que l'Ajuntament tengui el projecte definitiu de reparació del mateix. De fet no va ser fins a finals de 2009 que es va encomanar el projecte, i es va fixar la data d'entrega el 29 de gener de 2010. Però no ha estat fins ara, mesos després que hem tengut notícia, per la premsa, de que l'Ajuntament tenia ja el projecte definitiu. Cal recordar que després de reiterades sol·licituds de la documentació sobre els estudis que s'havien fet sobre el mur, el batle es va comprometre al plenari del passat 29 de març de 2010 a convocar una comissió informativa amb els tècnics responsables per informar de la situació, cosa que no ha fet.

També estam estranyats de que el pressupost s'hagi disparat respecte les previsions que va exposar el batle al ple d'aprovació de pressuposts de 2010, l'11 de febrer de 2010, on explicà que les obres tendrien un cost estimat de 800.000 euros, i per això explicà que el finançarien en dos anys, pressupostant 400.000 euros al 2010 i 400.000 euros al 2011.

Respecte el finançament, si bé no compartim les mesures del govern estatal de limitar l'obtenció de crèdit per part dels ajuntaments a partir de 2011, també cal recordar que amb el PlanE de 2009 i el Fons Estatal de 2010, l'Ajuntament de Santa Margalida ha rebut de l'estat 3.000.000 d'euros, per finançar les inversions que ha triat l'Ajuntament amb un 100%. De fet l'equip de govern va rebutjar les propostes dels Independents de finançar les obres de reparació del mur amb càrrec al Fons Estatal (al plenari de 25 de gener de 2010)

Respecte la responsabilitat de la reparació, també estam estranyats que a dia d'avui l'Ajuntament no tengui clar qui ha d'assumir el cost. De fet un dels primers acords que es va prendre respecte aquest punt va ser que s'elaborés un informe sobre de qui era la responsabilitat. Concretament va ser al plenari de 11 de juny de 2009, forçat per l'oposició dos mesos després que caigués el mur davant la inactivitat de l'Ajuntament.

En aquest aspecte, la posició dels Independents és, com ja vàrem manifestar quan vàrem proposar que es finançàs amb el Fons Estatal, que l'Ajuntament dugués a terme les obres, pel seu caràcter urgent, pel perill que suposen, i que es reclamàs després als responsables, un cop tengués l'informe sobre les responsabilitats. En aquest sentit recolzarem a l'Ajuntament per a que reclami a qui pertoqui, ja sigui el Ministeri, l'IBISEC, el propietari de dalt del mur o qui el va construir, però també creim que l'equip de govern s'equivoca no assumint aquestes obres amb la urgència que correspon pel perill que suposen.

Desgraciadament no és l'únic cas de situacions perilloses pels joves del municipi a les que l'Ajuntament no ha donat solució. És el cas per exemple del poliesportiu de Can Picafort, on cada vegada que fa una ventada els al·lots no hi poden acudir degut al perill que suposa l'estat precari del mateix. D'altra banda l'equip de govern ha preferit dur a terme obres de dubtosa necessitat com l'embelliment i 'il·luminació' de la plaça de la Vila que va costar 900.000 euros.

Referències a la premsa d'avui:

http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/part-forana/arreglar-el-muro-danado-del-instituto-costara-cerca-de-1-2-millones-de-euros.html

http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2010/07/16/consistorio-cifra-12-millones-reparacion-muro-instituto/586994.html

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS