eXTReMe Tracker
Administrar

per Can Picafort, Santa Margalida i Son Serra

Si voleu rebre les actualitzacions d'aquesta pàgina o realitzar consultes o suggeriments aquí teniu la nostra: informació de contacte

Independents critiquen la lentitud de l'Ajuntament amb el talús de l'IES

independents | 16 Juliol, 2010 12:00

Els Independents volem recalcar que no s'entén com hagin hagut de passar 15 mesos d'ençà de la caiguda del mur de l'Institut per a que l'Ajuntament tengui el projecte definitiu de reparació del mateix. De fet no va ser fins a finals de 2009 que es va encomanar el projecte, i es va fixar la data d'entrega el 29 de gener de 2010. Però no ha estat fins ara, mesos després que hem tengut notícia, per la premsa, de que l'Ajuntament tenia ja el projecte definitiu. Cal recordar que després de reiterades sol·licituds de la documentació sobre els estudis que s'havien fet sobre el mur, el batle es va comprometre al plenari del passat 29 de març de 2010 a convocar una comissió informativa amb els tècnics responsables per informar de la situació, cosa que no ha fet.

També estam estranyats de que el pressupost s'hagi disparat respecte les previsions que va exposar el batle al ple d'aprovació de pressuposts de 2010, l'11 de febrer de 2010, on explicà que les obres tendrien un cost estimat de 800.000 euros, i per això explicà que el finançarien en dos anys, pressupostant 400.000 euros al 2010 i 400.000 euros al 2011.

Respecte el finançament, si bé no compartim les mesures del govern estatal de limitar l'obtenció de crèdit per part dels ajuntaments a partir de 2011, també cal recordar que amb el PlanE de 2009 i el Fons Estatal de 2010, l'Ajuntament de Santa Margalida ha rebut de l'estat 3.000.000 d'euros, per finançar les inversions que ha triat l'Ajuntament amb un 100%. De fet l'equip de govern va rebutjar les propostes dels Independents de finançar les obres de reparació del mur amb càrrec al Fons Estatal (al plenari de 25 de gener de 2010)

Respecte la responsabilitat de la reparació, també estam estranyats que a dia d'avui l'Ajuntament no tengui clar qui ha d'assumir el cost. De fet un dels primers acords que es va prendre respecte aquest punt va ser que s'elaborés un informe sobre de qui era la responsabilitat. Concretament va ser al plenari de 11 de juny de 2009, forçat per l'oposició dos mesos després que caigués el mur davant la inactivitat de l'Ajuntament.

En aquest aspecte, la posició dels Independents és, com ja vàrem manifestar quan vàrem proposar que es finançàs amb el Fons Estatal, que l'Ajuntament dugués a terme les obres, pel seu caràcter urgent, pel perill que suposen, i que es reclamàs després als responsables, un cop tengués l'informe sobre les responsabilitats. En aquest sentit recolzarem a l'Ajuntament per a que reclami a qui pertoqui, ja sigui el Ministeri, l'IBISEC, el propietari de dalt del mur o qui el va construir, però també creim que l'equip de govern s'equivoca no assumint aquestes obres amb la urgència que correspon pel perill que suposen.

Desgraciadament no és l'únic cas de situacions perilloses pels joves del municipi a les que l'Ajuntament no ha donat solució. És el cas per exemple del poliesportiu de Can Picafort, on cada vegada que fa una ventada els al·lots no hi poden acudir degut al perill que suposa l'estat precari del mateix. D'altra banda l'equip de govern ha preferit dur a terme obres de dubtosa necessitat com l'embelliment i 'il·luminació' de la plaça de la Vila que va costar 900.000 euros.

Referències a la premsa d'avui:

http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/part-forana/arreglar-el-muro-danado-del-instituto-costara-cerca-de-1-2-millones-de-euros.html

http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2010/07/16/consistorio-cifra-12-millones-reparacion-muro-instituto/586994.html

Intervenció al plenari d'avui sobre la reducció del sou als treballadors municipals per aplicació del Reial-Decret Legislatiu 8/2010

independents | 30 Juny, 2010 10:41

Aquesta proposta que avui s'ens du aquí, neix del Reial Decret Llei 8/2010 aprovat pel govern de l'estat, dins el marc de les mesures d'estalvi fruit de les exigències de reducció del dèficit.

De l'origen de les mesures

El debat sobre la justificació o no d'aquestes mesures pot ser ens queda un poc lluny de l'àmbit municipal, però donat la transcendència que tenen: estam aquí, a un ple extraordinari per baixar un 5% el sou a tots els treballadors de l'ajuntament, val la pena fer referència a perquè creim que estam davant unes mesures injustes i pocs valentes.

Entre les mesures que s'han anunciat, moltes d'elles ja implementades trobam: retallar despesa social, paralització d'inversió pública, congelar pensions, rebaixar sou de funcionaris, augmentar edat de jubilació i pujar imposts. Tot això per aconseguir estalviar 65.000 milions d'euros i reduir el dèficit públic del 11,5% al 3%, d'aquí al 2013, per complir amb les exigències europees.

Idò en primer lloc, convé apuntar alguns motius pels quals s'ha arribat a aquest dèficit públic que ara hem de reduir entre tots, per exemple, pagant més IVA a partir de demà, o retallant avui el sou als treballadors d'aquest ajuntament.

Per això voldria fer referència a un article que publicava recentment Miquel Ángel Luque Mateo (professor de dret financer i tributari de la universitat d'Almeria).

Tal com apunta el professor Luque, aquest endeutament generalitzat dels estats té bona part del seu origen en els fons milionaris destinats al que s'ha anomenat “rescat del sistema financer” iniciat a l'octubre 2008, mesures apadrinades per la Comissió Europea, el Banc Mundial o el Fons Monetari Internacional. En definitiva es tractava injectar doblers al sistema bancari per garantir la seva solvència i que poguessin seguir deixant doblers. Es va crear el Fons per la Compra d'Actius Financers (50.000 milions d'euros), el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) per sufragar el cost de les fusions i el rescat de les caixes d'estalvis (99.000 milions d'euros). També s'han aprovat avals a les entitats de crèdit per valor de 227.000 milions d'euros. Sense comptar els avals, s'han creat fons per valor de fins a 149.000 milions d'euros.

Aquests fons finançats amb deute públic (lletres, bons i obligacions), han contribuït a l'augment del dèficit. Es calcula que els dos darrers anys el deute públic de l'estat espanyol en circulació ha augmentat en 192.881 euros.

Ara, les mateixes institucions que apadrinaren aquest rescat financer són les que insten a prendre mesures per reduir el dèficit, com la reducció del sector públic o l'augment dels imposts, o al manco d'algun d'ells, perquè aquest tema també mereix una consideració, ja que no totes els imposts han pujat, n'hi ha que davallen. Pugen imposts sobre el consum, com el de la benzina i el tabac, o el mateix IVA, (del qual també s'ha de dir que les empreses i els rics que operen a traves d'elles s'ho poden deduir). Altres, com l'Impost de Societats, baixen, o desapareixen, com l'Impost sobre el Patrimoni. I el més preocupant, és creen noves figures amb un tracte fiscal privilegiat com les SOCIMI (societats cotitzades d'inversió immobiliària) destinat a empreses amb grans patrimonis immobiliaris per lloguers, com són ara mateix els bancs. O es mantenen les SICAV (Societat d'Inversió de Capital Variable) emprades per les grans fortunes i que els permeten tributar només un 1% enlloc del 43% del darrer tram del IRPF.

A tot això cal afegir el tema dels paradisos fiscals. Actualment l'OSCR (Observatori de Responsabilitat Social Corporativa) calcula que un 71% de les empreses de l'IBEX 35 opera en aquests llocs. Recentment el sindicat de tècnics del Ministeri d'Economia i Hisenda ha calculat en 175.000 milions d'euros els doblers que les fortunes de l'estat espanyol tenen en aquests paradisos.

I precisament des d'aquests paradisos es des d'allà on operen els fons d'inversió lliures (“hedge funds”) responsables dels recents atacs de desestabilització de les economies de la zona euro com l'espanyola.

Tal com apunta el professor Luque, en aquest punt arribam a la conclusió que aquests grans fons d'inversió s'han dedicat a obtenir grans beneficis amb l'especulació de les hipoteques “subprime”, sense casi imposts, i a costa de l'endeutament del sector privat; quan el sistema s'enfonsa, aconsegueixen que els estats surtin al rescat i els mantenguin una fiscalitat privilegiada amb la promesa de reactivar el crèdit a les empreses i als ciutadans als quals tenen asfixiats. Finalment, aprofiten la debilitat dels estats, a conseqüència de l'esforç que ha suposat aquesta ajuda per posar-los casi en fallida, provocant el desmantellament del sistema de benestar, i empobrint injustament a milions de persones, amb la complicitat de les mateixes institucions que varen permetre augmentar el dèficit públic en benefici de la banca.

Les possibles solucions estructurals que s'apunten per aquesta situació haurien de venir per quatre vies: la lluita efectiva per la desaparició dels paradisos fiscals; l'aprovació d'una regulació dels mercats financers que no permeti i obstaculitzi els atacs especulatius a les nostres pròpies economies; l'establiment d'un impost que gravi les transaccions financeres en el marc d'un sistema tributari just; i l'assignació redistributiva i eficaç de la despesa pública.

De la situació a l'Ajuntament

Es evident que casi tots aquests temes queden fora de l'abast de les competències d'aquest ple, per tant ens hauríem de centrar en la despesa pública d'aquest Ajuntament fos eficaç i eficient.

I pel que veim, l'equip de govern no aporta cap mesura per augmentar l'eficàcia i l'eficiència de la despesa més enllà de les que ve obligat per aquest RDL 8/2010 de reducció de sou dels treballadors, i de l'acord de la FEMP (Federació de Municipis i Províncies) de reducció de sou de regidors.

Es noten a faltar propostes més valentes, de com es reduirà la despesa corrent de l'Ajuntament. La situació, si analitzam les dades de les liquidacions de pressuposts dels darrers anys, és crítica, i més si tenim en compte que aquest ajuntament haurà de fer front a la posada en marxa de nous serveis com l'escoleta municipal, que per suposat recolzam.

Ens agradaria veure un compromís de reducció d'algunes despeses com les de festes, o les de la partida anomenada “despeses diverses d'atenció comunitàries” (que en moltes ocasions s'hauria d'anomenar “despeses que no correspondria pagar a l'ajuntament”.)

Com ja vos hem dit moltes vegades és hora d'assumir que aquí sobren dedicacions exclusives i càrrecs de confiança. Amb l'esmena que proposàrem al darrer plenari, de reducció d'una dedicació exclusiva i dos càrrecs de confiança es cobriria el cost que té previst assumir aquest ajuntament pel funcionament de l'escoleta (75.000 €)

No crec que hi hagi cap ajuntament de característiques similars amb sis dedicacions exclusives (cinc totals i una parcial), i deu càrrecs de confiança. I sobretot, cap que tregui tant poca feina. Serveixi d'exemple que aquest equip de govern en tres anys no ha duit a terme cap creació o modificació d'ordenances municipals. No hi deu haver pràcticament cap ajuntament que en tres anys no dugui endavant cap modificació d'ordenances o creació d'ordenances noves per regular noves necessitats (com per exemple la regulació d'antenes de telefonia mòbil que proposàrem fa tems, o la redacció de una ordenança de renous de la qual també en qualque ocasió hem plantejat la seva necessitat aquí).

Ja es ben hora també de plantejar-se la situació del departament d'urbanisme. Continuam pagant diversos contractes d'assessoria tècnica i jurídica, per treure els expedients d'obres, el volum del quals ha baixat significativament. Però d'altra banda per treure endavant qualsevol projecte municipal hem de fer noves contractacions. Amb un arquitecte municipal la feina de tramitació d'expedients quedaria coberta i es podrien treure projectes municipals sense necessitat de més contractacions.

En definitiva pareix que l'ajuntament no s'acaba de prendre seriosament la situació en que ens trobam a nivell de comptes municipals, i es limita aplicar aquella reducció que li ve marcada al RDL 8/2010.

Per aquests motius el nostre grup no recolzarà aquesta proposta.

Declaració de Son Real com a Zona Arqueològica

independents | 03 Juny, 2010 12:08

Fa uns moments s'ha produït l'aprovació de la declaració de Bé d'Interès Cultural, amb la categoria de Zona Arqueològica, del lloc de Son Real, per part del Ple del Consell de Mallorca el 3 de juny de 2010.

El pla d'austeritat de PP i CPU suposarà un estalvi de 23.400 € per l'ajuntament

independents | 01 Juny, 2010 13:05

Durant el transcurs de la sessió plenària d'ahir a l'Ajuntament de Santa Margalida es va presentar una proposta de l'equip de govern per complir amb la rebaixa de sous dels càrrecs dels ajuntaments que va acordar la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

D'acord amb la taula aprovada per la FEMP es va proposar una reducció del 7% del sou del batle, un 6% dels regidors amb dedicació exclusiva total, i un 5% en les dietes per assistència a juntes de govern i a plens pels regidors sense dedicació exclusiva i regidors de l'oposició. També s'aplicà un 5% a les retribucions del personal de confiança.

Com podeu veure en el document adjunt amb el detall de la rebaixa pels regidors i càrrecs de confiança aquestes mesures no suposen més que uns 23.400 euros per l'ajuntament.

El grup municipal dels Independents vàrem optar per demanar anar un poc més enllà amb aquestes mesures amb una proposta d'esmena que creim que hauria estar bastant assumible per l'equip de govern i que hagués suposat una vertadera voluntat de fer un gest en el temps actual que ens trobam.

Concretament demanàvem que s'eliminés una dedicació exclusiva, i que les dues places actuals de càrrecs de confiança que estan vacants (per renuncia), no es cobreixin de nou.

Amb aquesta proposta s'hauria arribat a 100.000 euros d'estalvi per l'ajuntament (tenguent en compte les despeses de seguretat social també) i creim que era perfectament assumible per l'equip de govern (de fet el resultat: quatre dedicacions exclusives i una parcial i vuit càrrecs de confiança encara és una barbaritat!).

Però ni això han volgut.

Hem demanat a l'Ajuntament que inici actuacions per la retirada de grues

independents | 28 Maig, 2010 13:05

Els Independents hem registrat avui un escrit a l'Ajuntament de Santa Margalida sol·licitant que s'inici l'expedient de caducitat de la llicència d'obres atorgada a Nexus Enterprise SL per la construcció d'un bloc d'habitatges al carrer Pou de Sa Garriga de La Vila.

En aquest solar s'iniciaren al 2007 unes obres d'excavació sense llicència i que propiciaren que part de l'acera del carrer s'esfondràs i s'hagueren d'ordenar obres de reparació per motius de seguretat.

Finalment a l'11 de febrer de 2008 la junta de govern de Santa Margalida atorgà llicència d'obra major sobre projecte bàsic donat un termini de 6 mesos per presentar el projecte d'execució i 24 mesos per executar les obres. Han passat més de 27 mesos i ni s'ha presentat projecte d'execució ni s'ha fet cap més obra que les que es varen haver d'executar d'urgència quan l'acera es fa esfondrar.

Però durant tot aquest temps i continua havent una grua en desús que per l'únic que serveix es per crear inseguretat. Per això demanam que s'inicii l'expedient de caducitat de la llicència d'obres i després es procedeixi a ordenar la retirada de la grua.

Els Independents també demanam que s'estudii si es pot prendre les mateixes mesures amb el cas de la grua a les obres del carrer Major/carrer Lluna.

 

El talús es continua moguent, i l'Ajuntament?

independents | 08 Maig, 2010 12:35

Ja ha passat més d'un any d'ençà que es va produir el primer despreniment al talús de darrera l'IES de Santa Margalida, el passat 27 d'abril de 2009.

Ara, més d'un any després, hi ha pesar de tenir el pressupost de 2010 aprovat ja fa dos mesos, amb una partida per l'adequació del mur, però no sabem per quin motiu l'Ajuntament encara no ha començat la licitació d'aquestes obres.

D'altra banda, projectes que es varen presentar per finançar amb el Fons Estatal (nou PlanE) ja estan adjudicats. Els Independents vàrem proposar fins en dues ocasions que el projecte de reparació del mur es fiananças amb el Fons Estatal. D'aquesta manera les obres ja podrien estar adjudicades.

Els Independents també sol·licitàrem al passat 16 de març que els tècnics que haguessin participat en els estudis i projectes realitzats explicassin la situació del talús. El plenari del 29 de març aquesta petició no es va atendre, però el batle es va comprometre a en breu convocar una comissió informativa per explicar la situació. Aquesta comissió tampoc s'ha realitzat. Però el talús s'ha continuat moguent amb el temporal d'aquesta setmana.

 

Taller de formatge i torrada aquest diumenge a Can Picafort

independents | 20 Abril, 2010 15:00

Els Independents vos convidam aquest proper diumenge dia 25 d'abril a un Taller de Formatge i Torrada.

El taller de formatge serà a partir de les 11:00h, en acabar, a partir de les 13:30h farem una torrada per dinar. Tot plegat serà al bar del poliesportiu de Can Picafort (veure mapa).

Necessitam que ens confirmeu l'assistència al taller de formatge, per poder fer previsions, ja que volem que vos en pugueu dur una petita peça de formatge tendre (convé dur un "tupper").

Presentació de l'Agrupació de Protecció Civil

independents | 24 Març, 2010 17:28

Avui a les 20:30 a l'antiga Casa de Cultura de Santa Margalida (C/ Constitució) es presenta l'Agrupació de Protecció Civil de Santa Margalida.

Des dels Independents volem donar el nostre suport i agraïment als voluntaris d'aquesta nova agrupació, que s'ofereixen a col·laborar desinteressadament en la seguretat del nostre municipi.

També hem de dir que ens sentim contents que l'equip de govern hagi duit endavant els tràmits necessaris per constituir-la arran d'una proposta dels Independents del passat mes de maig de 2008. 

També esperam que Ajuntament i Govern col·laborin per oferir formació i mitjans pels voluntaris i per totes aquelles persones que s'hi vulguin adherir.

8.- EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL IXCMS SOBRE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL I DE L’AGRUPACIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL.

Es presenta la moció del grup municipal dels independents IxCMS de data 13 de maig de 2008, la qual diu:

“Antoni Reus Darder, amb DNI XX.XXX.XXX-X, i Miquela Pomar Gayà amb DNI XX.XXX.XXX-X regidors del grup municipal dels Independents proposen pel seu debat i aprovació si escau per part del ple la següent moció:

“Els voluntaris de protecció civil són aquelles persones que lliurement i desinteressadament col·laboren de forma regular amb les distintes administracions en les tasques de salvament de persones i bens afectats per qualsevol sinistre o calamitat pública, així com en la seva prevenció.

Dins l'àmbit municipal, la majoria dels ajuntaments de les Illes Balears ja compten amb agrupacions de protecció civil, que mitjançant la participació voluntària i desinteressada dels seus components duen a terme tasques com:

  • Donar suport als serveis operatius d’emergències ordinaris.

  • Atendre els afectats en emergències en el marc de la col·laboració i la supervisió dels òrgans competents.

  • Col·laborar en la redacció d’estudis de riscs de la localitat.

  • Col·laborar en la confecció dels plans d’autoprotecció en els centres obligats a tenir-los i donar-los suport.

  • Confeccionar i realitzar les campanyes d’informació i divulgació a col·lectius afectats pels distints riscs.

El nostre municipi no compte amb aquest cos de voluntaris i per això, proposam al plenari la creació de l'Agrupació de Protecció Civil de Santa Margalida. Però amb caràcter previ a la constitució de l'Agrupació es necessari l'autorització de la Consellera d'Interior.

Per tot això el plenari de l'Ajuntament de Santa Margalida acorda:

  • Iniciar els tràmits adients per constituir la Junta local de protecció civil

  • Sol·licitar a la Conselleria d'Interior autorització per la constitució de l'Agrupació de Protecció Civil de Santa Margalida.”

Es fa constar que el grup dels independents (IxCMS) ha corregit la proposta que es va presentar inicialment ja que no hi constava “haver d’iniciar els tràmits adients per constituir la Junta Local de Protecció Civil”.

El Sr. Reus (IXCMS) afirma que l’agrupació de protecció civil és una figura amb la qual compten la majoria dels municipis de les Balears, que és una manera de fomentar el voluntariat i que la gent pugui col·laborar amb l’Ajuntament i amb els cossos de seguretat per millorar la seguretat del municipi, que fan tasques com donar suport als serveis operatius d’emergències, atendre afectats d’emergències, participar en la confecció d’estudis de riscs, col·laborar en la confecció de plans d’autoprotecció en centres obligats i altres tasques. El Sr. Reus afirma que és un tema interessant per al municipi i que es fomenti el voluntariat dins el municipi constituint aquesta agrupació de protecció civil.

El Sr. Monjo (UM) afirma que el seu grup fa costat a la proposta.

El Sr. Cifre (PSOE) es manifesta en el mateix sentit.

Sotmesa a votació la moció amb la proposta d’acord abans descrita, aquesta és aprovada per unanimitat de tots els presents.

 

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 20 21 22  Següent»
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS