eXTReMe Tracker
Administrar

per Can Picafort, Santa Margalida i Son Serra

Si voleu rebre les actualitzacions d'aquesta pàgina o realitzar consultes o suggeriments aquí teniu la nostra: informació de contacte

Les vidrieres del cementeri de Santa Margalida

independents | 07 Novembre, 2009 11:30

Fa un temps ens vàrem témer que l'empresa del regidor de vies i obres de l'Ajuntament de Santa Margalida estava fent unes feines al cementeri municipal, fet que ens estranyar molt perquè el càrrec de regidor no és compatible amb la de fer feines pagades per l'ajuntament, ja sigui directament o indirectament.

Això va motivar que presentàssim al plenari una pregunta que publicàvem al nostre blog no fa gaire i que ens havien de respondre al proper plenari de 30 de novembre. La pregunta concretament era:

Hem pogut veure com empleats de l'empresa Tot Vidre treballaven al cementeri municipal el passa mes d'agost. Quin tipus de contracte ha fet l'Ajuntament per la instal·lació de vidrieres?

Avui, el Diario de Mallorca es fa ressò d'aquesta pregunta i ha ampliat considerablement la informació respecte aquest tema: La empresa de un edil del PP realizó obras para el Ayuntamiento en el cementerio

Es veu que el regidor de vies i obres, Miquel Rosselló, reconeix que varen contractar una empresa de construcció per realitzar reformes a l'entrada del cementeri, i que part d'aquestes obres consistien en la instal·lació de vidrieres. Miquel Rosselló reconeix que després l'empresa de construcció el va subcontractar a ell per realitzar la feina de vidre de l'obra.

La justificació és més bé ridícula (o tal volta innocent): diu Rosselló que la seva empresa “es de las pocas del municipio especializadas en colocar las piezas que se instalaron en el cementerio”.

Respecte tot plegat volem fer aquesta sèrie de puntualitzacions:

 • No dubtam de la bona voluntat de l'empresa constructora, ni tenim res que dir d'així com s'ha fet la feina (inclosa la que ha fet l'empresa del regidor), més bé al contrari, creim que tothom que ha visitat el cementeri recentment ha vist que l'obra ha quedat molt bé.

 • Sí l'empresa del regidor era de les poques que podia fer la feina o no es totalment irrellevant, aquí l'únic rellevant és que ell ha de saber que no pot ser regidor i fer feina per l'ajuntament, sigui directament o indirectament. A part de que és de sentit comú que un regidor no pot agafar una feina que paga l'ajuntament, la llei també és clara amb aquest aspecte.

 • Encara que el tema de si l'empresa del regidor era o no la millor o de les poques que podia fer la feina és irrellevant com ja hem dit, no deixa de ser anecdòtic que aquest tema s'empri com excusa quan el mateix regidor Miquel Rosselló recentment va fer un concurs negociat per contractar tasques de jardineria i només convidar a participar-hi a tres empreses d'Inca.

Santa Margalida rebrà més d'un milió d'euros del nou fons estatal

independents | 26 Octubre, 2009 18:34

El Consell de Ministres del govern estatal va aprovar aquest divendres 23 el nou “Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local” que destinarà 5.000 milions d'euros als ajuntaments.

Aquest fons ve a ser la continuació del fons d'inversió local, de fa un any, destinat als ajuntaments per que realitzassin qualsevol obra de la seva competència i que l'equip de govern de PP i CPU va decidir invertir en quatre projectes (centre cultural a Son Serra, asfaltat de carrers a la zona de “Cortijo Alto” i rehabilitació carrers Platja i Silenci, i, la part més important, l'adoquinat de l'entorn de la plaça de la Vila).

Encara no es coneix la lletra petita d'aquest nou fons, però sí que es coneixen les següents dades:

 • El mètode de repartiment serà també basat en la població, i per tant a Santa Margalida li pertocarien aproximadament 1.117.000 euros (casi 200 milions de pessetes)

 • D'aquests doblers, un 20% es podran destinar a pagar despesa corrent de l'Ajuntament destinada a finalitats d'atenció social i educatives.

Respecte el tipus de projectes que es podran finançar, no es tan obert com la passada convocatòria, on es podia finançar qualsevol obra de competència municipal, sinó que s'han establert tres línies, de les quals de moment només s'ha especificat el següent (vegeu aquí l'anunci del govern)

Tipos de proyectos

Los proyectos que se podrán financiar con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local se englobarán en las siguientes líneas:

 • Sostenibilidad económica: parques empresariales, científicos y tecnológicos; infraestructuras de innovación y desarrollo tecnológico; despliegue y acceso a las redes de telecomunicaciones de nueva generación, etcétera.

 • Sostenibilidad ambiental: ahorro y eficiencia energética y de recursos hídricos; accesibilidad y uso de energías renovables; movilidad urbana sostenible y refuerzo de medios de transporte menos contaminantes.

 • Sostenibilidad social: centros de servicios sociales, sanitarios, culturales y deportivos, y gasto corriente destinado a servicios sociales, principalmente educación y atención a personas en situación de dependencia.

No queda clar amb aquesta descripció si per exemple podria entrar la reparació del mur de l'IES de Santa Margalida, però sí que el ventall de possibilitats és bastant ampli, com per exemple:

 • Millores a la xarxa d'aigua potable de Santa Margalida per evitar fuites que actualment són molt i molt elevades.

 • Millores a les instal·lacions del centre de salut de Santa Margalida.

 • Millores a les instal·lacions esportives de Can Picafort.

 • Millorar l'enllumenat de Son Serra i Can Picafort amb criteris d'eficiència energètica (i tenguent en compte la contaminació lumínica).

Avui hem demanat al batle la convocatòria d'una junta de portaveus per tractar aquest tema, i esperem que aquest pic PP i CPU no enterrin 900.000 euros d'avall la plaça de la Vila com han fet amb el fons d'inversió local.

Preguntes presentades al darrer plenari

independents | 21 Octubre, 2009 22:39

Aquestes són les preguntes que presentàrem al passat plenari. L'equip de govern va dir que no contestaria les preguntes fins al proper ple ordinari (30 de novembre), així que en deixam aquí constància:

 1. Tenim informacions de que l'Ajuntament va llogar un bus per què un grup de gent anàs fins a Palma a veure l'espectacle "Hoy no me puedo levantar" el segon cap de setmana d'agost. S'ha fet càrrec l'Ajuntament d'aquest lloguer? Si és així: quins criteris segueix l'Ajuntament a l'hora de fer-se càrrec d'aquestes despeses i quina publicitat en fa?

 2. Té l'equip de govern cap planificació per acabar de realitzar les voravies que resten per fer al nucli de La vila?

 3. Respecte l'enderrocament de la casa c/ Doctor Grimalt – c/Antoni Maura, s'ha produït per ordre d'enderrocament de l'Ajuntament? Ho ha enderrocat el propietari? Ha mantengut l'equip de govern contactes amb la propietat per establir un aparcament al solar?

 4. Quin criteri segueix l'equip de govern a l'hora d'incoar les ordres de tancament de solars?

 5. Quines actuacions ha duit a terme l'Ajuntament respecte l'escrit dels Independents de 14 de setembre sobre la proliferació d'una plaga de rates a la zona dels dipòsits d'aigua de l'Avinguda Santa Eulàlia?

 6. Quin tipus de conveni, autorització o concessió té l'Ajuntament amb l'empresa GREPSA/MAYA per explotar la publicitat exterior del municipi? Quina duració té? Quines contraprestacions rep l'Ajuntament per aquesta concessió, autorització o conveni? I en tot cas còpia de l'acord de concessió, autorització o aprovació del conveni.

 7. En primer lloc constatar que en contra del que es va dir amb un principi, pareix que l'equip de govern ja ha convertit el contracte pel servei de manteniment de zones enjardinades de la Vila amb una despesa fixa més anual enlloc de tasques de suport puntual, augmentant la despesa corrent. En segon lloc, per quin motiu al concurs negociat pel servei s'ha convidat només a tres empreses i totes tres d'Inca?

 8. Hem pogut veure com empleats de l'empresa Tot Vidre treballaven al cementeri municipal el passa mes d'agost. Quin tipus de contracte ha fet l'Ajuntament per la instal·lació de vidrieres?

 9. Perquè a l'avinguda Josep Tries hi ha locals que paguen proporcionalment el doble que la resta per l'ocupació amb taules i cadires?

 10. No creu l'equip de govern, que l'actual estratègia de l'aula d'adults de no concretar els cursos que es faran ni el seu horari ni preu contribueix a desanimar la participació en aquests cursos?

 11. Creu adequat l'equip de govern invertir 900.000 euros en la reforma de l'entorn de la plaça de la Vila com ha decidit fer, quan hi ha molts d'edificis municipals, com ara les escoles de Can Picafort i Santa Margalida, o l'actual centre de salud de la Vila amb greus problemes de manteniment?

 12. Per quin motiu no s'ha duit a terme encara la inauguració de l'Escola Vella? Quin problema hi ha?

 13. Quins són els resultats de les darreres analítiques sobre l'aigua de consum humà dels tres nuclis?

 14. Perquè encara no se'ns ha fet arribar la documentació que venim demanat tant als plenaris, com per escrit reiterades vegades? A mode d'exemple:

  • Factures demanades per escrit el 5/11/2008 i el 21/1/2009

  • Quantitats recaptades i abonades per l'ajuntament en concepte d'infraccions de transit atès el conveni de col·laboració per la gestió d'expedients sancionadors amb Recaptació, demanat també per escrit el 5/11/2008 i el 21/1/2009.

  • Expedients de responsabilitat patrimonial demanat per escrit el 3/3/2009.

Demà divendres 9, Plenari Alternatiu a les 21:30

independents | 08 Octubre, 2009 11:59

Com ja vàrem fer els passats mesos, vista la decisió del batle i l'equip de govern d'incomplir els seus compromisos electorals i canviar els plens ordinaris per fer-los el dematí a les 10h, en lloc del vespre, els grups de l'oposició organitzarem un plenari alternatiu.

Serà demà divendres 9, a les 21:30 a la Casa de Cultura (ja que el batle ens ha denegat l'ús del saló de plens de l'Ajuntament).

El batle suspèn un plenari atemptant contra el dret a la informació dels regidors

independents | 28 Setembre, 2009 10:47

Al plenari ordinari d'avui dematí, durant el debat d'un punt referent a l'anàlisis dels expedients d’infracció urbanística, mentre intervenia el portaveu del grup municipal d'UM, el batle ha decidit aixecar la sessió, deixant fora de l'ordre del dia el punt de mocions d'urgència i la part de control i seguiment on els regidors podem fer precs i preguntes.

El ple ja havia tengut alguns moments de tensió quan una vegada més PP i CPU han rebutjat la proposta dels Independents de realitzar els plenaris el vespre i permetre més participació de la gent, i que també es poguessin dur a terme a Can Picafort i Son Serra, incomplint una vegada més els seus compromisos electorals amb aquest tema.

Per si al batle no li bastàs ja amb dificultar la tasca de l'oposició, posant els plenaris el dematí, i evitant la intervenció del públic, ara ha anat una passa més enllà i ha suspès el plenari atemptant contra el dret dels regidors a fer precs i preguntes a l'equip de govern que reconeix la llei (i que deriva de l'article 23.1 de la CE).

Estam vivint un dels moments més antidemocràtics de les darreres legislatures.

El batle no respecta ni les seves pròpies propostes

independents | 23 Setembre, 2009 13:01

Avui ha tengut lloc un plenari extraordinari per tal de desestimar les reclamacions presentades al pressupost.

Les reclamacions s'han desestimat, i mantenen les previsions d'ingressos tot hi que és ben clar que, a poc més de tres mesos d'acabar l'any aquestes no es compliran.

El pressupost també segueix sense contemplar una partida d'inversió per l'enllumenat de Son Serra tal com vàrem proposar els Independents i s'aprovà per unanimitat fa mesos, i tampoc hi ha la partida necessària per fer front a les obres necessàries per arreglar el mur de l'institut.

Que el batle i l'equip de govern de PP i CPU no respectin els acords de plenari proposats pels demés grups desgraciadament no és estrany, com passa amb aquest cas de l'enllumenat de Son Serra, o en el fet que tot hi aprovar-se el setembre de 2007 encara no s'ha posat en marxa la regulació d'antenes de telefonia mòbil del municipi ... però ara ni tan sols compleixen els acords que s'han pres a proposta seva. És el cas de la proposta que presentaren dia 29 de setembre de 2008 on es comprometien a no augmentar el sou de regidors i càrrecs de confiança durant l'any 2009. Idò ni aquest acord han estat capaços de complir ja que el cost dels càrrecs de confiança ha augmentat aquest 2009 en 3.500 € (tots a una sola persona)

Aquí teniu la proposta que presentà el PP (setembre 2008) i que feia referència al pressupost de 2009:

“Aïna Maria Rodríguez Arbona, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a l’ajuntament de Santa Margalida, presenta al ple de la corporació la següent

MOCIÓ:

Des que l’actual crisi econòmica va començar a donar les seves primeres senyals, el Partit Popular ja va alertar de la necessitat d’adoptar, amb caràcter immediat, mesures que permetessin minimitzar el seu impacte.

Avui, ja són moltes les famílies i empreses que estan sofrint amb duresa les conseqüències de la situació econòmica.

Des del Partit Popular, pensem que davant la passivitat mostrada pel Govern espanyol, els ajuntaments han d’optar per assumir la responsabilitat .

És per això que considerem necessàries determinades mesures que permetin, minimitzar l’impacte de la crisi i contribuir a la recuperació econòmica, pel que serà indispensable, entre d’altres mesures, un canvi i una millora en el sistema de finançament de cara al proper exercici.

Segons el nostre partit, són necessàries mesures com la congelació dels sous de tots els càrrecs públics, com dels batles i regidors, així com del personal de confiança, la congelació de dietes i assistències a òrgans col·legiats, així com les assignacions als grups municipals.

També és necessari reduir despeses de protocol i de representació, així com intentar disminuir les despeses en bens corrents i serveis.

En definitiva, els ajuntaments, en el marc de les seves competències, i de forma coordinada amb altres nivells de govern, han de tractar de reforçar aquelles actuacions a través de les quals es pugui suavitzar l’impacte de la crisi.

Per tot això, es sol·licita al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- El ple de la corporació acorda que de cara al pròxim exercici pressupostari no s’incrementin en cap sentit els sous de cap càrrec polític de l’ajuntament de Santa Margalida, ni tampoc els del personal de confiança.

SEGON.- El ple de la corporació acorda que de cara al pròxim exercici pressupostari la congelació de dietes i assistències a òrgans col·legiats, així com les assignacions als grups municipals.

TERCER.- El ple de la corporació acorda reduir les despeses de protocol i de representació, així com intentar disminuir les despeses en bens corrents i serveis.”

Aquesta moció aprovada fa quasi un any avui ha quedat en paper banyat, amb l'aprovació definitiva dels pressuposts de 2009

Hem presentat reclamacions al pressupost de l'Ajuntament

independents | 26 Agost, 2009 13:05

Els Independents vàrem presentar ahir (25 d'agost) al·legacions al pressupost general de 2009 aprovat recentment per l'Ajuntament de Santa Margalida. Aquests preveuen uns ingressos totalment irreals que provocaran que aquests no siguin suficients per atendre les despeses que s'han pressupostat.

 • És el cas de l'impost sobre l'increment del valor de terrenys (les anomenades plusvàlues): si a 2008 es recaptaren 183.239,20 eur en aquest concepte, enguany se'n pressuposten 270.000 eur. Tenint en compte que és un impost influenciat per l'activitat immobiliària i els moviments especulatius res fa pensar que l'any 2009 es recapti molt més que l'any 2008.

 • També estan inflats les previsions d'ingressos per l'impost de construccions i la taxa de llicència d'obres, on es preveuen ingressos superiors als de l'any de 2008, i superiors als proposats pel departament d'urbanisme. De fet, el mateix informe econòmic i financer dels pressuposts reconeix que és “poc probable que s'assoleixi el nivell d'ingressos pressupostats”.

Tot plegat pot suposar entorn de 200.000 euros d'ingressos pressupostats que no es produiran, i que per tant no podran cobrir les despeses, generant més dèficit per l'Ajuntament.

La liquidació de l'any 2008 presentada recentment mostra de com aquest any es va tancar amb un resultat negatiu de més de 1,4 milions d'euros. I és que la minva d'ingressos degut a la crisis no ha anat acompanyada d'una retallada de despesa per part de l'ajuntament, més bé al contrari. N'és un exemple clar que els sous de batle i regidors i de càrrecs de confiança s'ha incrementat notablement aquesta legislatura, sense que hi hagi cap intenció per part de l'equip de govern de rectificar, i el fet que no hi hagi cap contenció de la despesa corrent.

Per això els Independents reclamam uns pressuposts realistes que ajustin les despeses a uns ingressos més realistes i no a uns ingressos inflats, i intentar evitar que es segueixi generant dèficit com en els anys anteriors.

Declaració institucional de condemna de l'atemptat

independents | 31 Juliol, 2009 08:29

Avui, a l'Ajuntament de Santa Margalida, tots els grups hem aprovat aquesta declaració institucional:

DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL DE CONDEMNA DE L’ATEMPTAT PERPETRAT AL MUNICIPI DE CALVIÀ, QUE HA ACABAT AMB LA VIDA DE DOS AGENTS DE LA GUÀRDIA CIVIL. 
 

L’ Ajuntament de Santa Margalida, institució que representa la ciutadania del nostre municipi en el seu conjunt, expressa de forma unànime el seu rebuig més profund, la seva condemna més ferma, a l’atemptat perpetrat ahir a la localitat mallorquina de Palmanova, que ha acabat amb la vida de dos agents de la Guàrdia Civil. 

La banda terrorista ETA ha demostrat, una vegada més, la seva capacitat d’assassinar, de provocar dolor, de destruir vides i il·lusions. 

Però la unió  de totes les forces polítiques democràtiques, la unió de tota la societat, farà possible, de bon segur, que els valors de la pau i de la convivència triomfin per damunt de la barbàrie. 

És des d’aquesta absoluta convicció, des de la força que ens dóna l’Estat de Dret, que l’ Ajuntament de Santa Margalida vol transmetre el seu condol als familiars de les víctimes d’aquest atemptat, a totes les persones ferides així com també expressar tot el seu suport a les Forces i Cossos de Seguretat que, dia a dia, vetllen i arrisquen les seves vides pel benestar de tots. 

L’ Ajuntament de Santa Margalida vol convidar tota la societat de les Illes Balears a expressar el seu rebuig a la violència terrorista participant dels diferents actes i concentracions que, a hores d’ara, s’estan organitzant per, tots plegats, dir ben alt i ben clar que cap atac a la democràcia i a la convivència doblegarà la nostra voluntat de viure en pau i en llibertat.

 

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 20 21 22  Següent»
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS