eXTReMe Tracker
Administrar

per Can Picafort, Santa Margalida i Son Serra

Si voleu rebre les actualitzacions d'aquesta pàgina o realitzar consultes o suggeriments aquí teniu la nostra: informació de contacte

No admès el recurs contra la segregació de Son Real

independents | 22 Febrer, 2007 17:30

Com alguns recordareu a principis de 2006 presentàrem, conjuntament amb el portaveu del PSOE Miquel Cifre, un recurs contenciós administratiu contra un certificat emès per l'Ajuntament que permetia la segregació de les finques de Son Real que envolten els terrenys on es vol dur a terme el camp de golf.

Aquest certificat es va fer prescindint de la normativa urbanística que establia la necessitat d'obtenir una llicència per dur a terme aquestes actuacions, que poden tenir un greu impacte ambiental damunt la zona.

A l'octubre passat ens varen declarar que el recurs no era admissible per estar fora de termini (existeix un termini de 2 mesos per impugnar un acte administratiu una vegada es té ple coneixement del mateix), fent una interpretació dels inicis del termini amb la qual no coincidim.

Vàrem apel·lar contra aquesta decisió. Però aquestes interpretacions “esotèriques” ara han estat ratificades per la Sala, desestimant la nostra apel·lació. La sentència conté fins hi tot errors greus, com per exemple afirma que un dels recurrents, Antoni Reus, és part d'un grup polític que formava part del consistori quan es va emetre el certificat (juny de 2002), cosa que és totalment falsa.

En cap moment, per tant, s'ha entrat en el fons de la qüestió per establir la legalitat o no del certificat.

Ara, haurem d'avaluar altres vies, com pot ser demanar la revisió d'ofici del certificat (un tràmit que necessita d'un acord de plenari) per anul·lar aquest acord contrari a la normativa urbanística i que permet una segregació que pot tenir un greu impacte ambiental damunt la zona.

Comentaris

 1.  
  toni..me aclaras una duda?

  Podrías decirme a quienes habeis presentado en su momento el recurso contra el certificado?
  El Ayuntamiento tiene digamos capacidad legal para emitir un certificado que atente las NNSS?
  Otra cosa, podrías aclararnos cuáles fueron las fechas precisas del certificado y la de vuestra reclamación?
  Gracias.

  ex-pp | 22/02/2007, 18:50
 2.  
  dubtes

  Els que la vàrem presetar som en Miquel Cifre i jo.

  Aquest certificat el va fer el secretari i du la seva firma i la del batle. Els Ajuntaments, per error o no, poden emetre certificats o prendre acords contraris a les normes, però en aquest cas són nuls, i en cas que és pugui demostrar que es tenia ple coneixement d'aquest fet constitueix un delicte de prevaricació.

  El certificat és de 16 de juliol de 2002.

  En el meu cas:

  A l'octubre de 2005 vaig solicitar accés a l'expedient del camp de golf, me varen autoritzar a fer-ho el 31 d'octubre. Al 21 de novembre vaig entrar un escrit a l'Ajuntament solicitant un informe jurídic sobre el certificat, petició que no va ser mai contestada. Finalment el 18 de gener presentàrem el recurs.

  La tesis dels jutges, el termini començava el 31 de octubre i acabava el 31 de desembre, perquè jo tenia accés a l'expedient encara que no el fes efectiu. La tesis del nostre advocat, per començar el termini ha de quedar acredidat el moment d'ençà del qual es té coneixement integre, i d'això només hi ha la referència de 21 de novembre, i per tant el termini acabava el 21 de gener.

  En aquest cas, és interpretable, però és molt més greu el cas de Miquel Cifre. En aquest cas, el problema no és de quan va tenir accés a l'expedient, perquè amb això si que està clar que no havien passat els 2 mesos.

  El que alegaren en aquest cas els demandats, i acceptaren els jutges, és, que com que en Miquel Cifre havia assistit a un acte protocolari de la firma de la compra de part de la finca de Son Real per part del govern a l'octubre de 2002, i com part d'aquesta compra afectava a terrenys que estaven dins aquesta segregació, llavors estableix que Miquel Cifre tenia ple coneixement de que aquesta s'havia dut a terme.

  Antoni Reus | 23/02/2007, 13:16
 3.  
  Independents per Son Servera

  El nou partit Independents per Son Servera, Cala Millor i Cala Bona us presenta el seu blog:

  http://independentspersonservera.blogspot.com

  En podríeu fer difusió?

  Moltes gràcies i sort als Independents de Santa Margalida.

  Independents per Son Servera | 23/02/2007, 20:11
 4.  
  sigo Toni preguntándote...

  Ok, entendí la parte que te toca, pero algo no me cierra, la finca de Son Real fue comprada por el govern balear (corrígeme si me euivoco)en el 2002, durante el Pacte justamente con el objetivo de preservar el territorio de especulaciones privadas, entonces Miquel Cifre reclamó en ése tiempo (2002)el certificado emitido por el Ajuntament o recién lo hizo con Independents en el 2005?
  gracias.

  ex-pp | 23/02/2007, 20:44
 5.  
  Aclariment

  El 2002 el que es va fer comprar Son Real, com diu bé en Toni. Peró mai vàrem saber, fins que sa va presentar l'expedient del camp de golf, en que vaig tenir coneixament de l'existència d'aquest certificat d'innecesarietat emés per l'Ajuntament. Durant la legislatura de 1999-2003, mai s'en va donar copia al nostre grup, no ha tingut mai registre de sortida, mai va passar per ple, mai va pasar per comisió de govern. A la lectura de l'escriptura de compra, la que jo no vaig firmar, era un acte merament protocolari, res més, no ens vàren donar cap copia tampoc del certificat, ni tampoc cap explicació de la seva existéncia.

  MIQUEL CIFRE | 24/02/2007, 09:17
 6.  
  gracias...

  la verdad es un verdadero escándalo, y el pueblo sin enterarse. Lástima que ésto no se supiera ya en el 2002.
  Es obvio que con ésta gente hay que ir con mucho cuidado por lo que habría que investigar más aún y seguir con la denuncia activa.

  ex-pp | 24/02/2007, 19:19
 7.  
  gracias...

  la verdad es un verdadero escándalo, y el pueblo sin enterarse. Lástima que ésto no se supiera ya en el 2002.
  Es obvio que con ésta gente hay que ir con mucho cuidado por lo que habría que investigar más aún y seguir con la denuncia activa.

  ex-pp | 24/02/2007, 19:19
 8.  
  Son Real

  A ver Toni.. tengo dos preguntas que me gustaria que me aclarases tu y no otro porque esta es tu pagina y yo confio en ti.

  1 ¿Podria el gobierno balear del pacto de progreso haber comprado parte de la finca de Son Real sin este maldito certificado?
  2. Dices que no te contestaron tu petición de informe jurídico sobre el certificado y en el periódico salió que el Ayuntamiento pidió un informe sobre esto al Consell ¿Sabes si el Consell contestó? ¿Què dijo?

  Miquel Vicens | 26/02/2007, 17:06
 9.  
  Respostes

  Intentaré contestar-te encara que tampoc soc cap expert, però de la informació que he anat recopilant:

  1. La finca, en realitat eren 3:
  A de 2.222.265 m2
  B de 370.306 m2
  C de 5.804.657 m2

  El Govern va comprar la A i la B senceres, i devers 1.000.000 de m2 de la C.

  Amb les finques A i B no hi ha problema, i estan totes dues a la banda de la mar. El problema sorgeix amb la C que és travessada per la carretera.

  Aquesta es va dividir en 34 parts, de les quals el Govern en va comprar 5, que estan a la banda de la mar, mentre que la resta no.

  Per resoldre el tema de la C s'hagués pogut demanar una llicència de segregació i dividir la finca per allà on la divideix la carretera.

  2. Concretament el 8 de març de 2006 l'Ajuntament va demanar al serveis jurídics del Consell un dictamen sobre la legalitat d'aquests certificats entre d'altres coses la petició feia esment a "altres expedients de similar naturalesa que resten per resoldre".

  No tenc constància de que el Consell hagi contestat. A part d'això vaig registrar una petició a l'Ajuntament a veure quins eren aquests expedients "de similar naturalesa" sense que de moment m'hagin contestat tampoc.

  Antoni Reus | 26/02/2007, 18:18
 10.  
  Toni...

  Has agotado todas las instancias administrativas en el ayuntamiento?. POrque de ser así y si no te contestan puedes poner en marcha todo el dispositivo legal por incumplimiento y tendrían un buen lío por no contestarte.

  rojo7000 | 27/02/2007, 14:04
 11.  
  Son Real

  Casualmente he entrado en esta página y quisiera retomar el hilo de la anterior intervención de Toni en respueesta a Miquel Vicens para hacer un comentario al respecto, si me permitís.

  Dice Toni que la finca C se dividió en 34 partes y que el Govern compró cinco de estas. Yo no creo que el certificado de no necesidad de obtención de licencia, -cuyo texto admito desconocer-, fuera el acto jurídico que realizó la división, sino que la misma debió producirse a raíz de la escritura pública de segregación que según he leído en prensa fue autorizada meses antes de la entrada en vigor de la Ley del Suelo Rústico de las Islas Baleares. Dada mi condición de letrado en ejercicio, entiendo que sí así fuese efectivamente no era necesaria obtención de licencia municipal, puesto que en el momento en que se hizo la segregación mediante la citada escritura notarial no era exigible el otorgamiento de autorización administrativa alguna. Que yo recuerde ningún Ayuntamiento la había exigido antes de que entrase en vigor la Ley del Suelo Rústico. Además, tampoco el planeamiento municipal podía someterla a licencia sin el correspondiente amparo legal.

  Por otra parte la solución apuntada por Toni me parece, con el debido respeto, un absurdo jurídico, puesto que no tiene ningún sentido solicitar y otorgar una licencia de segregación sobre una finca que ya estaba dividida en 34 partes como él mismo ha declarado.

  Gracias por dejarme intervenir con el único propósito de aclarar conceptos. No sé si lo habré conseguido.

  JF | 28/02/2007, 15:56
 12.  
  comentari

  Respecte al comentari de rojo7000, dir-te que a nivell municipal encara ens queda la via de demanar la revisió d'ofici del certificat.

  Respecte als comentaris de JF, efectivament el certificat el que feia era validar l'escriptura de segregació que s'havia fet abans de que entrés la llei del sòl rústic.

  Però si que exigia la llicència la llei estatal del sòl vigent en aquell moment, com també les normes subisidiàries vigents del 86 que sí que ho exigeixien.

  Antoni Reus | 28/02/2007, 17:16
 13.  
  Re: No admès el recurs contra la segregació de Son Real

  TONI conseqüentment amb el darrer que dius el certificat d'innecessarietat de llicència de parcel.lació era del tot necessari per poder inscriure l'escriptura de segregació de la finca en 34 parcel.les en el Registre de la Propietat, el que tu dius "validar", ja que el Notari va fer una escriptura de segregació que era poc mès que paper de water car, sense l'esmentat certificat, conseqüentment poden arrivar a la conclussió que les esmentades parcel.les, es varen realitzar de forma il.legal, ja que com be dius precisaben de llicència per poder-se dividir i no en tenen, per la qual cosa podem arrivar a la conclusió que no tenen cap aprofitament urbanístic, ja que la seva situació urbanística és de fora d'ordenació i conseqüentment ni es pot concedir cap llicència ni es pot tramitar cap declaració d'interès general.
  Toni que pasaria si una altre persona que no tengui coneixament del esmentat certificat d'innecessarietat el recorreguès?.

  Jurista afeccionat | 01/03/2007, 05:02
 14.  
  pregunta a Jurista...

  Entonces si la situación urbanística de las parcelas es de "fora d´ordenació", significa ésto que no pueden entonces construir ni un campo de golf ni chalets?, verdad?

  ex-pp | 01/03/2007, 13:42
 15.  
  Recurs

  No,lo que signifique,es que le
  compre es iligal.

  papas | 01/03/2007, 17:10
 16.  
  compra ilegal?!

  ....
  fuerte...muy fuerte...

  ex-pp | 01/03/2007, 17:16
 17.  
  urbanisme i propietat

  Respecte els darrers comentaris, efectivament Jurista afeccionat, aquest és un bon resum de la situació, al manco de la que ha defensat el nostre advocat. Respecte a que passaria si altre gent mogués el tema, això crec que seria fantàstic.

  Respecte a l'altre tema de fora d'ordenació i això, el problema és que mentre no s'anul·li l'acte administratiu, en aquest cas el certificat, la segregació és vàlida. Efectivament això seria un bon problema urbanístic si s'anul·làs pel tema de xalets, camp de golf ..

  Pel poc que jo sé, la compra no seria il·legal, perquè una cosa és la situació urbanística i l'altra la de la propietat.

  Antoni Reus | 01/03/2007, 21:58
 18.  
  situacio urbanistica

  Lo raro de equest maremagnum,
  es que no se comensas pel pri-ncipi y no pel final ja que es
  normal que le sale del tribunal superio de justici ya
  no entras en menudencies o es
  que se compre no li interese
  a ningu i tot val......

  petates | 02/03/2007, 23:25
 19.  
  compra

  Eh patates!
  la compra nos interesa tambe, sobretodo que fue con nuestra pasta, mejor dicho la de los guiris con la ecotaxa. Me pregunto por qué no compraron toda la parcela completa si pagaron unpastón.

  rojo7000 | 03/03/2007, 18:25
Afegeix un comentari
Amb suport per a Gravatars
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS