eXTReMe Tracker
Administrar

per Can Picafort, Santa Margalida i Son Serra

Si voleu rebre les actualitzacions d'aquesta pgina o realitzar consultes o suggeriments aqu teniu la nostra: informaci de contacte

800.000 euros de factures extrajudicials

independents | 31 Juliol, 2008 15:23

Al plenari d'aquest passat dilluns s'aprovà reconèixer 800.000 euros de factures extrajudicials.

Aquestes factures, necessiten un acord de ple per poder pagar-les, el que s'anomena un reconeixement extrajudicial, per un de dos motius:

 • Es tracta de factures que corresponen a anys anteriors que no es pagaren al seu moment. Això és pel principi d'anualitat pressupostària, dins l'any 2008 l'Ajuntament només pot pagar factures de l'any 2008.

 • Es tracta de feines que es contractaren sense seguir el procediment legal. Es a dir, feines que superen un limit de doblers, i que en comptes de realitzar un concurs, es contractaren directament a dit, incomplint la llei de contractes.

Aquí podeu veure la proposta amb el llistat de factures reconegudes (12 pàgines)

Els Independents, i també la resta de grups de l'oposició, votàrem en contra d'aquest reconeixement. Els arguments els resumeix molt bé, casi tots, l'informe que realitzà secretaria i intervenció.

Podeu llegir l'informe complet aquí. A continuació destacam les principals parts.

Contractes sense seguir el procediment legal (punt TERCER):

En relació a les factures presentades per Gerardo Bonet Coll per un import de 14.639,79 eur, Grimes Enginyeria i serveis, S.L per un import de 64.449,60 eur, Rafael Vidal Juste per un import de 38.996,98 eur i Fontaneria Socias y Rosselló, S.A. per un import de 15.208,20 eur en concepte de “Honoraris per a la direcció d’obra de la piscina municipal de Santa Margalida”, “Honoraris per a la direcció d’obra de xarxa de clavegueram Ca’n Picafort”,“Honoraris redacció projecte passeig marítim de Ca’n Picafort” i “Subministrament de descalcificadors per a les instal·lacions esportives”, respectivament, es necessari fer esment a que dites factures superen individualment les xifres o imports que s'estableixen per els contractes menors en la normativa general sobre contractació administrativa recollida pel RDL 2/2000, de 16/06, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 13/1985, de 18 de Maig, de Contractes de les Administracions Públiques, circumstància per la qual i al seu moment procedimental els contractes per els serveis prestats haurien d'haver seguit els tràmits previstos en el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, així com allò previst en matèria de fiscalització i comptabilitat pel RDL 2/2004, de 05/03, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Aquesta Intervenció i Secretaria informen que no els consta que s'hagués incoat al seu moment expedient de contractació pels serveis que s'indiquen -i que s'acredita pels òrgans gestors van ser prestats i que són objecte del present Informe-, amb les formalitats que per els mateixos preveu el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Per tant es tracta de despeses adquirides sense haver seguit el procediment legalment establert.

Mancança d'una valoració objectiva d'algunes factures (final del punt CINQUÈ):

Per tot això consideram que en aquests supòsits resultaria aplicable la teoria de l’enriquiment injust, sempre que l’import de les factures i la seva bona execució es conformin pels tècnics i/o regidors responsables de les diferents prestacions, per quant si no s’aprovessin les factures es produiria un perjudici a un tercer interessat que ha actuat de bona fe i que per tant no ha de resultar perjudicat per un mal funcionament dels serveis públics.

Tot això sense perjudici que l’Ajuntament abans d’acordar el reconeixement de l’obligació requereixi els informes pertinents per acreditar la bona execució real de les obres, subministres i serveis objecte de l’expedient. Cal destacar que les factures i justificants objecte del present reconeixement extrajudicial de crèdit es troben conformats per el regidor cap d’àrea responsable, si bé la a inexistència d'informes de valoració de les prestacions rebudes en la majoria de casos implica el que no es puguin fixar de forma objectiva els límits del rescabalament per evitar l'enriquiment injust.

Necessitat de determinar el perjudici que han pogut crear a l'Ajuntament els responsabiles d'aquestes despeses (punt VUITÈ):

D’acord amb el que disposa l’article 176 de la “Ley General Presupuestaria” a la resolució d’aquest expedient s’ha d’acordar la responsabilitat sobre els danys i perjudicis causats a l’hisenda local, imposant als responsables l’obligació d’indemnitzar en la quantia i els terminis que es determini, sempre que així procedeixi.

El reconeixement extrajudicial de factures es per situacions excepcionals no com una norma (tercer paràgraf del punt NOVÈ):

Si bé, de la interpretació dels articles. 26.2.c) i 60.2 del Reial Decret 500/1990 pot desprendre's que, previ reconeixement per part del Ple, poden aplicar-se al Pressupost vigent despeses realitzades en exercicis anteriors, s'ha d'entendre que aquesta excepció es contempla per validar situacions puntuals irregulars i no com una possibilitat regulada per realitzar sistemàticament despeses sense la suficient consignació pressupostària, degut que aquesta pràctica vulnera el principi general pressupostari respecte al caràcter limitador dels crèdits per a despeses.

 


A més, hi ha factures que es corresponen amb actes organitzats durant la campanya electoral. Actes que expressament prohibeix la llei electoral.

Ahir el diari El Mundo, dedicava bastant d'espai a l'acord de ple. Podeu llegir la notícia aquí.

I avui li dedicava aquesta vinyeta:

Comentaris

 1.  
  VILEROS?

  L'ALTRE VESPRE A LA TAULA RODONA QUE ES VA FER DAVANT LA CASA DE LA VIL.LA(AIXO DEU VOLER DIR DE TOTS ELS VILEROS O VILERS)APART DE NO CONTESTAR A RES EL NOSTRE BATLE ENS VA DIR UN PIC I UN ALTRE "GENTE DE A PIE" SUPOSO EVIDENMENT QUE ES REFERIA A TOTS AQUELLS QUE PAGAM AIXI COM PODEM LES NOSTRES CONTRIBUCIONS.ARA SOM GENT D'APEUM,NO VILERS.
  MARTINET ALERTA QUE NO ET PILLI EL TREN,PERQUE A LES HORES AI! FILL MEU (ES UN DIR) NO HI HAUR "QUEFES" QUE HI VALGIN.

  MOIXET | 31/07/2008, 22:51
Afegeix un comentari
Amb suport per a Gravatars
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS